Disclaimer van www.stellingdiscounter.nl

ZB Service B.V.(Kamer van Koophandel: 08091549), hierna te noemen ZB Service, handelend onder de naam ZB Group verleent u hierbij toegang tot de webshop www.stellingdiscounter.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Stellingdiscounter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stellingdiscounter spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stellingdiscounter. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stellingdiscounter. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stellingdiscounter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stellingdiscounter. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stellingdiscounter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.